ระบบบริหารทำเนียบรุ่น & กองทุนรุ่นออนไลน์ (Easy-BFF) คือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลกลุ่มเพื่อน กลุ่มกองทุน หรือกลุ่มสมาชิกขนาดเล็ก ที่จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ สงเคราะห์สมาชิก เช่น ห้องเรียนขนาดเล็ก กองทุนหมู่บ้านขนาดเล็ก กองทุนกลุ่มขนาดเล็ก นำระบบไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนได้ง่าย และสามารถติดตามสถานภาพการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย และสรุปผลยอดคงเหลือในกองทุน เพื่อให้สมาชิกติดตามข้อมูลแบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบบริหารทำเนียบรุ่น & กองทุนรุ่นออนไลน์ (Easy-BFF)

1. เพื่อให้ผู้ที่สนใจใช้งานระบบ สถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มศึกษาอบรมในแบบต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเองผ่านระบบบริหารทำเนียบรุ่น & กองทุนรุ่นออนไลน์ ได้สะดวก และรวดเร็ว

2. เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ กลุ่มศึกษาอบรมหรือ รุ่นการศึกษาของสถานศึกษา ที่มีสมาชิก ไม่เกิน 100 คน / รุ่น สามารถใช้งานระบบได้ฟรี ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบเว็บรุ่น หรือหนังสือรุ่นได้

3. เพื่อให้กลุ่มสมาชิกขนาดเล็ก ที่จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ สงเคราะห์สมาชิก เช่น ห้องเรียนขนาดเล็ก กองทุนหมู่บ้านขนาดเล็ก กองทุนกลุ่มขนาดเล็ก นำระบบไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนได้ง่าย และสามารถติดตามสถานภาพการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย และสรุปผลยอดคงเหลือในกองทุน เพื่อให้สมาชิกติดตามข้อมูลแบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติเฉพาะของระบบบริหารทำเนียบรุ่น & กองทุนรุ่นออนไลน์ (Easy-BFF)

1. ผู้ใช้งานระบบสามารถเก็บรวบรวม และบริหารจัดการข้อมูลสมาชิกในรุ่น หรือกลุ่มการศึกษา อบรม ได้ถูกต้อง และรวดเร็ว

2. ผู้ใช้งานระบบสำหรับกลุ่มที่มีสมาชิกรุ่นขนาดเล็ก (ไม่เกิน 100 คน / รุ่น) สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำทำเนียบรุ่นแบบเอกสารได้

3. ผู้ใช้งานระบบสามารถสั่งพิมพ์ (Print) ทำเนียบรุ่นออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที

4. ผู้ใช้งานระบบสามารถส่งออก (Export) ข้อมูลรายชื่อสมาชิก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานอื่น ๆ ได้ เช่น นำไปเป็นฐานข้อมูลการส่งหนังสือเวียน เชิญสมาชิกในรุ่น จัดทำซอง ทำบัตรเชิญ ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการส่งให้สมาชิกในรุ่น หรือการทำบัญชีรายชื่อของรุ่นได้รวดเร็ว ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบ Easy-bff ได้ตลอดเวลา

5. ระบบ Easy-bff สามารถสรุปข้อมูล สถิติ เช่น จำนวนสมาชิกในรุ่นทั้งหมด แยกจำนวนเพศ แยกจังหวัด แยกสมาชิกที่เสียชีวิตแล้ว โดยจัดทำเป็นกราฟเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

6. ระบบ Easy-bff สามารถบริหารจัดการข้อมูลการเงินกองทุนรุ่น เช่น แยกประเภทรายรับค่าสมัครสมาชิก เงินบำรุงกองทุนแต่ละงวด และค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสมาชิกในกองทุน เช่น เงินช่วยเหลืองานฌาปกิจศพสมาชิก เงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ซึ่งในระบบสามารถให้แต่ละกองทุนกำหนดประเภทค่าใช้จ่ายได้เอง

7. ระบบ Easy-bff สามารถสรุปข้อมูล สถิติ สมาชิกในรุ่นที่สมัครเข้ากองทุน หรือยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน สรุปกราฟเปรียบเทียบรายรับ - รายจ่ายของกองทุน เพื่อสะดวกในการทำบัญชีสรุปชี้แจงสมาชิกกองทุน

8. ระบบ Easy-bff สามารถคัดกรอง และแจ้งเตือนรายการสมาชิกกองทุนที่ขาดส่งค่างวด ขาดส่งกี่เดือน ชำระครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งรายการสมาชิกที่ชำระไว้ล่วงหน้าได้อีกด้วย

9. ออกแบบให้แสดงผลตามประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน [Responsive Design]

อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงานของระบบ Easy-Villa

1. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลเว็บไซต์ และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้

2. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์มือถือเคลื่อนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows mobile , IOS หรือ Android

3. รองรับการแสดงผลได้ดี ที่หน้าจออุปกรณ์ความละเอียดตั้งแต่ 360x640 พิกเซล ขึ้นไป

4. รองรับการแสดงผลได้ดีสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) แนะนำ Chrome , Firefox , SafariMicrosoft Edge

 

1. ระบบจำกัดให้ใช้ฟรี สำหรับกลุ่มศึกษาอบรมหรือ รุ่นการศึกษาของสถานศึกษาไม่เกิน 100 คน มี กองทุนช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิก กองทุนหมู่บ้านขนาดเล็ก กองทุนกลุ่มขนาดเล็กที่ขอใช้งานระบบ หลากหลายที่ เนื่องจากเป็นโปรแกรมฟรี ไม่ต้องเสียค่าติดตั้ง ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบ (Hardware) หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Software)

2. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้งานระบบแล้ว ผู้ขอใช้งานจะสามารถเปิดระบบใช้งานได้เลยในเวลาไม่เกิน 10 นาที เนื่องจากระบบถูกออกแบบมาเพื่อพร้อมให้ใช้งานตลอดเวลาโดยผู้ใช้ไม่ต้องจัดหาเซิร์ฟเวอร์(Server)เอง หรือลงโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมอีก

ข้อตกลง & เงื่อนไขการขอใช้ระบบงาน Click ตรงนี้เพื่อขอใช้งานระบบ