ระบบ SQC-19 : State Quarantine information management system in COVID-19 incident. ระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ เหตุการณ์กรณี COVID-19 คือ ระบบบริหารงานใน State Quarantine รวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปสถิติข้อมูลช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยทำนายผลและวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต ของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)

วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ เหตุการณ์กรณี COVID-19

1. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลผู้เข้ารับการเฝ้าระวังในสถานที่ควบคุม ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 แบบรวมศูนย์กลาง(Data Center)

2.เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลาแบบ Real time online

3. เพื่อให้ระบบรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปสถิติข้อมูลช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยทำนายผลและวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตได้

4. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปสรุปผล และส่งออกข้อมูลเป็นรูปแบบมาตรฐานได้สะดวก ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเฉพาะของระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ เหตุการณ์กรณี COVID-19

1. ระบบบริหารจัดการข้อมูล ฯ เป็น Web application ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. บริหารจัดการข้อมูลแบบ Server - Client และ ปรับปรุงข้อมูลแบบ Real-time Online

3. มีคุณสมบัติการทำงานแบบ CRUD (Create, Read, Update, Delete) ตามสิทธิของผู้ใช้งาน

4. ออกแบบให้แสดงผลตามประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน Responsive Design

5. มี Dashboard รวบรวมข้อมูลและสร้างกราฟสรุปผลข้อมูลที่สำคัญแยกสายงานแต่ละด้าน สรุปผลประจำวัน และสรุปผลในภาพรวม

6. มีระบบสมัครสมาชิกสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานแยกตามประเภทสิทธิในการเข้าถึงงานแต่ละเมนู

7. จัดหมวดหมู่เพื่อแยกการปฏิบัติงานของแต่ละด้านหลัก เช่น ด้านห้องพัก ด้านการแพทย์ ด้านการโภชนาการ และด้านการส่งตัวกลับ เป็นต้น

8. มี Teamwork Gallery จัดเก็บและแสดงภาพการปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์ ฯ เพื่อประกอบการรายงานผล และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

9. ส่งออกข้อมูล (Export) เป็น เอกสาร Excel หรือสั่งพิมพ์ข้อมูลจากระบบได้โดยตรง

10. ออกแบบให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรแบบ Smart Card เพื่อนำเข้าข้อมูลพื้นฐานบัตรประจำตัวประชาชน

11. ออกแบบให้แสดงผลตามประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน [Responsive Design]

อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงานของระบบ SQC19

1. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลเว็บไซต์ และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้

2. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์มือถือเคลื่อนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows mobile , IOS หรือ Android

3. รองรับการแสดงผลได้ดี ที่หน้าจออุปกรณ์ความละเอียดตั้งแต่ 360x640 พิกเซล ขึ้นไป

4. รองรับการแสดงผลได้ดีสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) แนะนำ Chrome , Firefox , SafariMicrosoft Edge

 

1. ระบบโปรแกรมฟรีสำหรับสถานควบคุมและกักกันผู้ป่วยโควิด หลากหลายที่ เนื่องจากเป็นโปรแกรมฟรี ไม่ต้องเสียค่าติดตั้ง ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบ (Hardware) หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Software)

2. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้งานระบบแล้ว ผู้ขอใช้งานจะสามารถเปิดระบบใช้งานได้เลยในเวลาไม่เกิน 10 นาที เนื่องจากระบบถูกออกแบบมาเพื่อพร้อมให้ใช้งานตลอดเวลาโดยผู้ใช้ไม่ต้องจัดหาเซิร์ฟเวอร์(Server)เอง หรือลงโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมอีก

ข้อตกลง & เงื่อนไขการขอใช้ระบบงาน Click ตรงนี้เพื่อขอใช้งานระบบ